اصلاح زمانیکویر
بورس ترینر

بورس ترینر

تحلیل سهم کویر

بازدید : 275 |
تاریخ : شنبه 11 بهمن 1399 زمان : 23:34

تحلیل سهم کویر

در زیر کانال میانی قرار دارد بیش از 78 درصد حرکت قبلی لصلاح قیمتی داشته از نظر زمانی بیش از 127 درصد اصلاح زمانی داشته و بعد حرکت شارپی داشته اما از سقف قبلی نتوانسته عبور کنه حد ضرر 2000 تومان تا زمانی که روی خط میانی تثبیت نکند ورود پر ریسک میباشد